Energetické úspory v rámci procesů lomu žula Rácov

registrační číslo CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013165

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a předmětem projektu je dosažení úspor energie ve výrobním procesu pomocí výměny energeticky náročné techniky za úspornější variantu. Jedná se o výměnu lomového sklápěče T148, využívaného při převozu kameniva v rámci výrobního areálu společnosti. Místem realizace projektu je kamenolom Rácov, umístěný na pozemcích 443/2, 443/3, 443/4, 443/5, 443/7, 443/8, 642/2 a 642/6 v k.ú Rácov, spadající pod obec Batelov.

Z hlediska žadatele dojde v důsledku projektu ke snížení spotřeby energie v podniku a tím ke snížení nákladů na těžební proces v lomu. Hlavními přínosy pro region a EU bude snížení emisí z provozu technologií, a tedy snížení zatížení lokálního a regionálního ovzduší, dále díky nižší spotřebě bude omezen dovoz paliv, což omezí jak vyvolané náklady na dopravu paliv, tak i závislost státní a evropské ekonomiky na dovozu fosilních paliv.

Dokončení projektu je předpokládáno ještě v roce 2018.