Energetické úspory v procesech manipulace

registrační číslo CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017741

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na realizaci energetických úspor v procesu zpracování lomového kamene v povrchovém dolu Rácov. Těchto úspor bude dosaženo výměnou stávající zastaralé technologie za moderní stroj s výrazně úspornějším motorem, což povede ke snížení spotřeby primárního paliva při zachování analogického výkonu.

Komatsu Komatsu Komatsu Komatsu

Projekt řeší problém současné nadměrné spotřeby primárního paliva (nafty). Produkce v lomu je poměrně vyvážená a nepředpokládá se její budoucí navyšování, ale problémem je poměrně vysoká energetická náročnost celého zpracovatelského procesu. V oblasti těžebních prací již probíhá výměna těžebních a transportních strojů, ale výrazně neefektivní se jeví dílčí proces nakládání hotové produkce, kde je využíván zastaralý kolový nakladač KN 251, který již výrazně překračuje morální i technologickou životnost a spotřebovává kromě nadstandardního množství paliv také velké objemy provozních kapalin (motorových a hydraulických olejů).

Díky realizaci projektu dojde k zefektivnění celého zpracovatelského procesu a snížení spotřeby primární energie (motorové nafty) a to při zachování stávajícího objemu produkce. To bude mít zprostředkovaný dopad nejen na životní prostředí (díky menší spotřebě fosilních paliv při stejném užitečném výkonu), ale i na hospodaření společnosti, kdy bude možno zpracovávat lomový kámen s menšími jednotkovými náklady.

Komatsu Komatsu Komatsu Komatsu

Realizací projektu dojde k naplnění těchto cílů:

  • zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
  • snížení spotřeby energií
  • snížení emisí CO2
  • snížení emisí ostatních znečišťujících látek (NOX, SO2, VOC, pevné částice)
  • zvýšení konkurenceschopnosti žadatele na trhu

Dokončení projektu je předpokládáno do konce roku 2019.