Historie

Ložisko žuly se nachází na K.ú. Rácov, obec Batelov, okr. Jihlava, Kraj Vysočina. Místní označení vrchu Křepílek s kótou 722,3 m n.m.

Ložisko je součástí centrálního moldanubického plutonu. Základním horninovým typem je středně zrnitá muskoviticko-biotitická žula. Hlavní minerální komponenty jsou křemen, živec muskovit a biotit. Přídavné – zirkon, andalusit, chlorid. V žulách převládá draselný živec nad plagioklasy. Jsou zde podstatné části s různě velikými rulovými xenolity.

V roce 1957 rozhodnuto o využití nerostného bohatství – ložisko nevyhrazeného nerostu, hodící se k průmyslovému dobývání.

Otvírka kamenolomu Rácov započala od roku 1969 podnikem Moravské štěrkovny Olomouc n.p..

Pokračování od roku 1970 zaevidováním DP pro podnik Štěrkovny a pískovny n.p. Brno.

Povolení k těžbě v DP nové POPD v roce 1982 Štěrkovny a pískovny Brno s.p.

Dobývání a úprava na drcené kamenivo stabilním čelisťovým drtičem, kuželovým granulátorem a dopravními pásy. Třídění na mobilním třídiči „Dragon“ se zemními skládkami.

Později proběhla výstavba celé úpravárenské linky. Stabilním čelisťovým drtičem, kuželovým drtičem, kuželovým granulátorem a stabilními třídírnami a násypkami.

Těžba clonovými odstřely, nakládka rypadly s naftovým pohonem s horovou lžicí. Později nakládky elektrifikována a používána tuzemská rypadla řad E.

V současné době podkopové rypadlo a kloubový tahač zabezpečují těžbu a dopravu rubaniny k úpravárenské lince.