Informace o ložisku

Ložisko Žula Rácov se nachází na katastrálním území Rácov, okres Jihlava, kraj Vysočina.

Po geologické stránce je ložisko součástí centrálního moldanubického plutonu. Základním horninotvorným typem je středně zrnitá muskoviticko-biotitická žula.

Hlavními minerálními komponenty je křemen, živec, biotit a muskovit. Z přimíšenin je zastoupen apatit, zirkon, andalusit, chlorid, sagenit a limonit. V žulách převládá draselný živec nad plagioklasy. Výchylky ve směru ke granodioritu jsou velmi vzácné a jsou způsobeny spíše relativně větší zrnitostí plagioklasů. Charakteristické pro zájmové území je přítomnost různě velikých rulových xenolitů.

Celková roční produkce lomu činí cca 300 000 tun čisté výroby kameniva.