O firmě

Firma se zabývá zpracováním a dobýváním ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním a vyhledáváním a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomuto účelu.

Nachází se asi 25 km od krajského města Jihlavy a stejná vzdálenost dělí Žulu Rácov od Pelhřimova.

historie firmy
středně zrnitá<br/>muskoviticko-biotitická žula

středně zrnitá
muskoviticko-biotitická žula

Informace o ložisku

Ložisko Žula Rácov se nachází na katastrálním území Rácov, okres Jihlava, kraj Vysočina.

Po geologické stránce je ložisko součástí centrálního moldanubického plutonu. Základním horninotvorným typem je středně zrnitá muskoviticko-biotitická žula.

Hlavními minerálními komponenty je křemen, živec, biotit a muskovit. Z přimíšenin je zastoupen apatit, zirkon, andalusit, chlorid, sagenit a limonit. V žulách převládá draselný živec nad plagioklasy. Výchylky ve směru ke granodioritu jsou velmi vzácné a jsou způsobeny spíše relativně větší zrnitostí plagioklasů. Charakteristické pro zájmové území je přítomnost různě velikých rulových xenolitů.

Celková roční produkce lomu činí cca 300 000 tun čisté výroby kameniva.

vyráběný sortiment

clonový odstřel

Hlavní minerální komponenty

křemen

křemen

živec

živec

biotit

biotit

muskovit

muskovit